همکاران واحد آموزش:

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی داخلی تصویر
مدیر آموزش-  122
نام و نام خانوادگی سمت داخلی تصویر
  کارشناس فارغ التحصیلان110
  کارشناس آموزش  119

تلفن : 44755175