همکاران واحد آموزش:

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی داخلی تصویر
فرزانه فرامرزی
مدیر آموزش
faramarzi@cti.ir 132
نام و نام خانوادگی سمت داخلی تصویر
مریم قدمی کارشناس آموزش 137
بهناز نوید تبریزی کارشناس فارغ التحصیلان 133
سمیه کلهر کارشناس آموزش 130

تلفن : 5- 88898941