تاریخ ایجاد: یک شنیه 20 خرداد 1397 تعداد بازدید: 337 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
تحویل پاکت محرمانه نیمسال دوم 96-97

تحویل پاکت محرمانه نیمسال دوم 96-97

دانشجویان محترم جهت تحویل پاکت محرمانه کارورزی نیمسال دوم 97-96، طبق جدول ذیل به استاد مربوطه مراجعه فرمائید:

کلاس

روز و تاریخ

ساعت

رشته

نام استاد

عنوان درس

ردیف

207

پنج شنبه

31/3/97

14

کارشناسی روابط عمومی- اموررسانه

استاد فدایی

کارورزی1

1

101

شنبه

2/4/97

12

کاردانی روابط عمومی ،کارشناسی روابط عمومی- اموررسانه

استاد باباپیرعلی

کارورزی1

2

105

یکشنبه

3/4/97

16

کاردانی روابط عمومی

استاد بابایی

کارورزی 1،2

3

101

یکشنبه

3/4/97

10:30

کاردانی روابط عمومی

استاد کیانی منش

کارورزی1

4

101

شنبه

2/4/97

16

کارشناسی روابط عمومی- اموررسانه

استاد شیخ زاده

کارورزی1،2

5

101

دوشنبه

28/3/97

11

کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد

استاد داودی

کارورزی1

6

105

چهارشنبه

6/4/97

16

کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری

استاد فیض آبادی

کارورزی 1،

کاربینی

7

103

شنبه

2/4/97

15

کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری

استاد اصغر رضایی

کارورزی1، کاربینی

8

105

شنبه

2/4/97

16

کاردانی روابط عمومی

استاد مرویان صفارزاده

کارورزی 2

9

101

یکشنبه

3/4/97

12

کاردانی روابط عمومی

استاد افضلی فاروجی

کارورزی 1

10

101

شنبه

2/4/97

10

کاردانی معماری شهری

استاد سپهره

کارورزی1

11

104

شنبه

2/4/97

10

مدیریت امورفرهنگی- ارزیابی فرهنگی

استاد اصفهانی

کارورزی1

12

101

دوشنبه

4/4/97

15

مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی

فرهنگی

استاد شعبانی

کارورزی1

13

201

شنبه

2/4/97

16

تربیت مربی پیش دبستانی

استاد صدری

کارورزی1

14

101

چهارشنبه

30/3/97

10

کاردانی حرفه ای امورفرهنگی

استاد مقدم

کارورزی1،2

15

102

شنبه

2/4/97

10

تربیت مربی پیش دبستانی

استاد کرمی

کارورزی1

16

103

شنبه

2/4/97

10

مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی

فرهنگی

استاد سیف

کارورزی1،2

17

104

شنبه

2/4/97

12:30

کاردانی حرفه ای امورفرهنگی

استاد سعیدی

کارورزی1

18

اموراساتید

شنبه

2/4/97

10

کارشناسی امورفرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی مهر 96،

کاردانی امورفرهنگی مهر 95

استاد جمالی

کارورزی 1، 2

19

202

شنبه

2/4/97

16

مدیریت امورفرهنگی- برنامه ریزی

فرهنگی

استاد تیموری

کارورزی1

20

print