همکاران مالی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تصویر
ناصر گوشه مدیر مالی 88898941 121
محمد تقی عبداللهی کارشناس مالی 88898942 122
مریم ایوبی کارشناس مالی 134

تلفن : 5- 88898941