همکاران مالی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تصویر
محمد رضا جدی
مدیر مالی - -
محمد تقی عبداللهی کارشناس مالی 88898942 122

تلفن : 5- 88898941