همکاران امور استادان

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تصویر
زهرا پاکروئی
کارشناس امور استادان
144

ایوب طاهر نیا مژدهی
امور استادان
145

تلفن : 5-88898941